Welcome to Our Website

เปิดรายงาน “ความเสี่ยงทางการคลัง” ปีงบฯ64 แนะทบทวนมาตรการกระทบรายได้

คลัง เปิดรายงานความเสี่ยงทางการคลัง ปีงบฯ 64 พร้อมแนะทบทวนมาตรการยกเว้นและลดหย่อนภาษี เหตุกระทบรายได้รัฐ ควบคู่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขณะเดียวกันรัฐยังดำเนินนโยบายแบบขาดดุลได้หากจำเป็น แต่ต้องระมัดระวังมากขึ้น

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาคงบประมาณ รวมถึงภาระผูกพันและความเสี่ยงจากการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

 

และมีข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาดำเนินการและกำหนดนโยบายการคลังที่เกี่ยวข้องในอนาคต สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

รัฐบาลยังมีพื้นที่ทางการคลังสำหรับดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลได้ในกรณีที่จำเป็น ภายใต้ความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2566 – 2569

 

ที่กำหนดให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่องตามความจำเป็นในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ และมีการส่งสัญญาณการทยอยลดสัดส่วนขาดดุลต่อ GDP ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องพิจารณาแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บรายได้ รวมถึงการลดทอนรายจ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นลง ควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดสัดส่วนการขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ในระยะยาวต่อไป

 

ประมาณการสัดส่วนภาระดอกเบี้ยต่อรายได้ในอนาคตมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ทั้งนี้ ในระยะสั้นถึงปานกลางคาดว่า ภาระดอกเบี้ยต่อรายได้จะยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ภายใต้การวิเคราะห์ติดตามอย่างใกล้ชิด

 

ในขณะที่ในระยะยาว รัฐบาลควรเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บรายได้เพื่อให้สัดส่วนภาระดอกเบี้ยต่อรายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐอย่างพอเพียง

 

ประมาณการสัดส่วนรายได้รัฐบาลสุทธิต่อ GDP ยังคงมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาทบทวนมาตรการยกเว้นภาษีและมาตรการลดหย่อนต่าง ๆ ที่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้

 

ควบคู่ไปกับการพิจารณาผลักดันแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บรายได้รัฐบาลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยคำนึงให้สอดคล้องตามความเหมาะสมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะต่อไป

 

นอกจากนี้ รัฐบาลต้องพิจารณาบริหารจัดการด้านรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงรัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณาขับเคลื่อนโครงการลงทุนภาครัฐนอกเหนือจากภาคงบประมาณ

 

และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด เพื่อให้เม็ดเงินลงทุนของภาครัฐยังสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มีการรายงานให้คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมวันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้มีมติรับทราบรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีให้กระทรวงการคลังจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market